Yhdistys

Toiminta

Suomen Dysfagian kuntoutusyhdistys on perustettu vuonna 2004.  Alkuun yhdistys toimi nimellä Suomen DPNS-yhdistys. Vuonna 2009 toimintakehystä päätettiin laajentaa ja yhdistyksen säännöt sekä nimi uudistettiin, uudella nimellä yhdistys on toiminut vuodesta 2011 alkaen.

Yhdistys on valtakunnallinen ja tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilöille, jotka ovat kiinnostuneet dysfagian tutkimuksesta ja kuntoutuksesta.

Tarkoituksenamme on edistää syömis- ja nielemishäiriöiden tutkimusta ja kuntoutusta. Yhdistys järjestää jäsenilleen ja sidosryhmille koulutusta ja luentotilaisuuksia sekä välittää jäsenilleen nielemishäiriöihin liittyvää tietoa.

Toiminnan järjestämiseksi ja tukemiseksi yhdistys kerää jäseniltään vuosittain jäsenmaksun.

Viisivuotinen toimintasuunnitelma

Voit tutustua yhdistyksen tulevan toiminnan suunniteluun vuosien 2018-2022 toimintasuunnitelmasta.

Jäsenyys

Yhdistyksen jäsenet voivat osallistua koulutuksiin edullisemmin. Jäsenille lähetetään puolivuosittain kirje, jossa kerrotaan toiminnasta kuluvan vuoden aikana ja tulevista koulutuksista. Jäsenmäärä on lokakuussa 2019 120.

Jäseneksi voivat liittyä terveydenhuollon ammattihenkilöt. Jäsenhakemukset käsitellään hallituksen kokouksessa. Yhdistykseen liittyessä tulee maksaa liittymismaksu 5€ sekä kuluvan vuoden jäsenmaksu.

Jäsenmaksu vuodelle 2023 on 15 €

Liity jäseneksi

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679 (GDPR) henkilötietojen käsittelystä on uudistunut 5/2018. Tähän liittyen yhdistys on laatinut tietosuojaselosteen yhdistyksen jäsenten henkilötietojen käsittelystä ja hallinnasta.

Voit tutustua selosteeseen tästä: Tietosuojaseloste​

Yhdistyksen säännöt

SUOMEN DYSFAGIAN KUNTOUTUSYHDISTYS RY.

1.Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen suomenkielinen nimi on Suomen dysfagian kuntoutusyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Turun kaupunki

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää aikuisten syömis- ja nielemishäiriöiden kuntoutusta ja tutkimusta neurologisessa ja logopedisessa viitekehyksessä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys organisoi syömis- ja nielemishäiriöden tutkimuksesta ja kuntoutuksesta kiinnostuneiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden yhteistoimintaa, tukee alan tutkimusta ja asiantuntemusta syventävää koulutusta sekä kehittää alan tiedotusta ja järjestää yhdistyksen tarkoitusperiä edistäviä keskustelu-, tiedotus-, koulutus- yms. tilaisuuksia.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää jäseniltään vuosittaisen jäsenmaksun.Yhdistys voi vastaanottaa avustuksia ja testamentti- ym. lahjoituksia sekä omistaa toiminnan tarkoitukseen liittyvää irtainta omaisuutta ja kiinteistöjä. Yhdistys voi jakaa erityistapauksissa apurahoja ja palkintoja yhdistyksen tarkoitusperiä edistävään toimintaan, kuitenkin vain poikkeustapauksissa jäsenilleen.

3. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen syömis- ja nielemishäiriöiden tutkimuksesta ja kuntoutuksesta kiinnostunut terveydenhuollon ammattihenkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsen on velvollinen pitämään jäsentietonsa ajan tasalla. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä oikeustoimikelpoinen yhteisö tai yksityinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja toimintaperiaatteet. Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kunniajäseneksi yhdistyksen kokous voi kutsua henkilön, joka on ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoitusperiä.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa kahtena vuotena maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehdot.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljä (4) muuta varsinaista jäsentä sekä 2-4 varajäsentä. Varajäsenet ovat oikeutettuja olemaan läsnä hallituksen kokouksissa, mutta äänioikeus heillä on varsinaisen jäsenen ollessa estynyt. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä ottaa rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt joko keskuudestaan tai ulkopuoleltaan. Puheenjohtajan toimikausi on kaksi vuotta. Varsinaiset jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan, siten että heistä on vuosittain erovuorossa kaksi. Ensimmäisenä vuonna valitaan kaksi ensimmäistä erovuoroista jäsentä arvalla. Varajäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan.  Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtajan tai varapuheen- johtajan lisäksi on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä. Hallitus voi määrätä rahastonhoitajan kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin.

8. Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-huhtikuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä äänioikeus ja yksi ääni. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Mikäli kunniajäseneksi kutsuttu täyttää yhdistyksen varsinaisen jäsenen edellytykset, hänellä on yhdistyksen kokouksissa äänioikeus ja yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostilla, niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa yhdistykselle.

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

·         Kokouksen avaus

·         Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

·         Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

·         Hyväksytään kokouksen työjärjestys

·         Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

·         Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

·         Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

·         Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja muut varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle kahdeksi vuodeksi sekä varajäsenet vuodeksi

·         Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat

·         Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Hallitus (2022-23)

Tanja Makkonen

Puheenjohtaja

puheenjohtaja@dysfagia.fi

 

Tampere

Jutta Tiensuu

Varapuheenjohtaja

 

Jäsen

Kerava

Johanna Rantanen

Sihteeri

sihteeri@dysfagia.fi

Jäsen

Nurmijärvi

Eeva-Maria Brotherus

 

 

Jäsen

Helsinki

Soile Pfister

 

 

Jäsen

Tampere

Mari Kukkonen

Rahastonhoitaja

rahastonhoitaja@dysfagia.fi

Varajäsen

Tampere

Karoliina Passinen

 

 

Varajäsen

Kerava

Riitta Puhto

 

 

Varajäsen

Pirkkala

Piia Siivonen

 

 

Varajäsen

Turku

Puheenjohtaja: Tanja Makkonen (puheenjohtaja@dysfagia.fi), Sihteeri: Johanna Rantanen (sihteeri@dysfagia.fi), Rahastonhoitajat: Mari Kukkonen (rahastonhoitaja@dysfagia.fi), Hallituksen jäsenet: Eeva-Maria Brotherus, Jutta Tiensuu, Soile Pfister  Hallituksen varajäsenet: Karoliina Passinen, Riitta Puhto, Piia Siivonen.